Tai, kas pali kalboje vadinama ariyasacca, paprastai verčiama į lietuvių kalbą ‘taurioji tiesa’. Bet šis dūrinys yra daugiaprasmis. Šiame rašinyje aš norėčiau apsvarstyti ar tradicinis vertimas geriausiai atspindi sudurtinio žodžio ariyasacca reikšmę. Aš supažindinsiu skaitytoją su šiuolaikiniais šio žodžio vertimų variantais ir su komentarų siūlomais būdais jį interpretuoti. Aš taip pat pabandysiu įvertinti, koks vertimas plačiausiai atspindėtų šio žodžio semantinį lauką.

Kaip jau minėta, labiausiai paplitęs šio svarbaus termino vertimas yra ‘taurioji tiesa’. Bet tai nėra vienintelis vertimas. Budizmo tekstuose anglu kalba retkarčiais pasitaiko ir tokie variantai. Pavyzdžiui, ‘sublime truth’ (kilminga tiesa), ‘great truth’ (didi tiesa) (Critical Pāli Dictionary), ‘a truth of the noble ones’ (tauriųjų tiesa)(M.Cone, Dictionary of Pāli), ‘the true reality for the spiritually ennobled’ (tikru tikriausia tikrovė kilniadvasiams) (P.Harvey, An introduction to Buddhism : teachings, history and practices).

Iš kur kyla šio žodžio nevienareikšmiškumas? Pali, kaip ir lietuvių, kalboje yra labai paplitę sudurtiniai žodžiai. Kaip ir lietuvių kalboje dūrinių buna įvairių rūšių. Sudarančių dūrinius žodžių galūnės beveik visada numetamos, tad gramatinis ryšis tarp sudedamųjų dalių (sandų) nebūtinai yra akivaizdus ar vienareikšmiškas. Semantiškai sudurtiniame žodyje jaučiamos jo sandų reikšmės, bet neretai dūrinys įgauna visiškai naują prasmę. Pavyzdžiui, lietuviškas ‘baltarankis’ gali reikšti žmogų su baltomis rankomis, arba tą, kuris nedirba, vengia fizinio darbo. Kai mokomės gyvos kalbos, natūraliai išmokstame šias subtilybes. Bet pali kalba išliko tik raštuose, ir dūrinių interpretacija yra vienas iš iššūkių su kurio neišvengiamai susiduria žmogus skaitantis tekstus šia kalba.

Sudurtinių žodžių nevienareikšmiškumo problemai spręsti dažnai tenka kreiptis į komentarus. Nors šie ir buvo parašyti vėliau nei komentuojami tekstai, chronologiškai jų autoriai buvo daug arčiau Budos mokymų ištakų, tad jie yra labai vertingas informacijos šaltis. Kartais komentatoriai nėra tikri dėl tikslaus žodžio aiškinimo, tuomet jie pateikia visus jiems žinomus arba jų galva įmanomus interpretacijos variantus. Kaipgi komentatoriai aiškino dūrinį ariyasacca?

Ilgųjų sutų komentaras duoda tik vieną ariyasacca aiškinimą: “Ariyasaccāni reiškia tiesos, kurios yra taurumo priežastis” (ariyasaccāni: ariyabhāvakarānaṃ saccānaṃ). Palaipsninių sutų komentaras priduria dar vieną aiškinimą: “Ariyasaccāni reiškia tiesos, kurios yra taurumo priežastis arba kurias perpranta taurieji” (ariyasaccāni: ariyabhāvakarāni ariyapaṭividdhāni vā saccāni).

Svarbus Va. veikalas pašvestas meditacijai, ‘Kelias į tyrumą’ (Visuddhimagga), aiškindamas šio žodžio kilmę siūlo keturias galimas jo interpretacijas.

 1. Jos vadinamos ariyasaccāni, nes jas perpranta Budos ir kiti taurieji (yasmā panetāni buddhādayo ariyā paṭivijjhanti, tasmā ariyasaccānīti vuccanti).
 2. Be to, ariyasaccāni – tai tauriųjų tiesos (api ca ariyassa saccānīti pi ariyasaccāni).
 3. Arba ariyasaccāni yra tai, ko pažinimas yra taurumo priežastis (atha vā etesaṃ abhisambuddhattā ariyabhāvasiddhito pi ariyasaccāni).
 4. Galiausiai ariyasaccāni yra tiesos, kurios yra taurios. Taurios (ariyāni) reiškia tikros, ne netikros, neklaidinančios (apica kho pana ariyāni saccānītipi ariyasaccāni. ariyānīti tathāni avitathāni vā attho).

Tradiciškai trys pacituoti veikalai priskiriami vienam autoriui, Budhaghosai. Pažiūrėkime ką turi pasakyti apie ariyasacca kitas komentatorius, Dhamapala.

 1. Ariyasaccāni susideda iš ‘tauriosios’ (ariyāni) ir ‘tiesos’ (saccāni). Jos yra taurios, nes jos turėtų būti pasiektos, ir tiesos, nes jos yra tikros (ariyasaccānīti araṇīyato ariyā, avitathabhāvena saccāni cāti ariyasaccāni).
 2. Arba, ariyasaccāni reiškia tiesos, kurios yra taurumo priežastis (ariyabhāvakarāni vā saccāni ariyasaccāni).
 3. Arba, ariyasaccāni tai tiesos, kurias turi perprasti Budos ir kiti taurieji (ariyehi vā buddhādīhi paṭivijjhitabbāni saccāni ariyasaccāni).
 4. Arba, ariyasaccāni – tai tauriųjų tiesos (atha vā ariyassa saccāni ariyasaccāni).
 5. [Galiausiai,] Buda yra taurus (ariyo), nes visas žmonių ir dievybių pasaulis turėtų eiti pas jį (araṇīya) prieglobsčio. Todėl ariyasaccāni – tai Budos tiesos, kurias jis pažino savo paties išmintimi (sadevakena hi lokena saraṇanti araṇīyato ariyo vā, tena sayambhuñāṇena diṭṭhattā tassa saccānīti ariyasaccāni).

Remiantis šiais aiškinimais ariyasacca į lietuvių kalbą galima būtų versti

 1. tauriosios tiesos arba tikrų tikriausios tiesos,
 2. taurinančios tiesos,
 3. tauriųjų tiesos,
 4. tiesos tauriesiems [perprasti],
 5. Budos tiesos.

Deja, neįmanoma perteikti visų šių reikšmių vienu lietuvišku žodžiu junginiu. Pabandykime išrinkti toki, kuris aprėptų dūrinio semantinį lauką plačiausiai. Vertimai ‘tauriųjų tiesos’ ir ‘Budos tiesos’ gali būti neteisingai suprasti – iš pirmo žvilgsnio galima pagalvoti, kad tos tiesos galioja tik tauriesiems ir Budai, o ne tai, kad tos tiesos išgirstamos iš tauriųjų. ‘Tiesos tauriesiems [perprasti]’ taip pat gali suskambėti klaidinančiai. Iš likusių dvejų variantų aš linkusi rinktis ‘taurinančios tiesios’, nes skirtingai nuo junginio ‘tauriosios tiesos’, jis nusako tų tiesų supratimo poveikį ir dalinai aprėpia 3-čią, 4-tą ir 5-tą reikšmę. Prieš pasiekiant taurumą, prieš tampant tauriu žmogumi, ar net Buda, perpratusiu tiesas tauriesiems, žmogus turi atrasti tiesas, kurios nuves į taurumą ir dirbti su jomis. Buda ir kiti taurieji skelbia jų perprastas tiesas. Taip žmogus sužino apie jas. Kai jis pradeda dirbti su jomis, jos veda link taurumo, o kai jis jas visiškai perpranta, jis pats tampa tauriuoju. Taip tauriojo šaltinio tiesos per taurinanti jų pažinimo ir supratimo procesą, duoda taurų vaisių. Būtent dėl to Budaghosa aiškina, kad ‘tauriosios tiesos’ reiškia ‘tikrovė, kuri turėtų būti pasiekta’. Tos tiesos tampa ariyasacca tik kai jomis yra gyvenama, kai jos yra dvasinio vystymosi ir pasiekimų pagrindas. Dėl tos priežasties savo vertimuose aš naudoju ‘taurinančios tiesos’. Kai ‘tiesos’ yra apibūdinamos dalyviu, tai pabrėžia aktyvų ‘tiesų’ aspektą. Žinoma, kai girdime ariyasacca geriausia, jei turime omenyje visas šio dūrinio reikšmes, bet net jei galvojame tik apie tą, į kurią nurodo ‘taurinančios tiesos’, intuityviai labiau suprantame apie ką kalbą, nei kai girdime ‘tauriosios tiesos’.