pali lietuvių
-tar -tojas
aggi ugnis
āneti atnešti
aṅgāra anglis
asi esi
asma esame
bhaya baimė
dadāti/deti duoti
ḍahati degti
deseti dėstyti
divā diena
dvāra durys
eti eiti
ito paraṃ po šito
jīvati gyventi
kadā kada
kasati kasti
katama kuris
katara kuris
kathaṃ kaip
kutra kur
madhu medus
maṃsa mėsa
marati, mīyati mirti
muhutta minutė
na kadāci niekada
nakha nagas
nāsika nosis
nava naujas
pāda pėda, papėdė
paraṃ po
rudati raudoti
sabbadā, sadā visada
sākhā šaka
sata šimtas
sīta šalta
soseti sausinti
sukkha sausas
suṇa, sunakha šuo
supina sapnas
sussati sausėti
tadā tada
tamas tamsa
taṇhā troškimas
tasiṇā troškulys
tathā taip
tato paraṃ po to
tuccha tuščias
tvaṃ tu
vamati, vamana vemti, vemalas
vinā be