pali lietuvių
-tar -tojas
aggi ugnis
āneti atnešti bring
aṅgāra anglis
asi esi
asma esame
bhaya baimė
dadāti/deti duoti
 
  ḍahati degti
  deseti dėstyti
  divā diena
  dvāra durys
  eti eiti
  ito paraṃ po šito
  jīvati gyventi
  kadā kada
  kasati kasti
  katama kuris
  katara kuris
  kathaṃ kaip
  kutra kur
  madhu medus
  maṃsa mėsa
  marati, mīyati mirti
  muhutta minutė
  na kadāci niekada
  nakha nagas
  nāsika nosis
  nava naujas
  pāda pėda, papėdė
  paraṃ po
  rudati raudoti
  sabbadā, sadā visada
  sākhā šaka
  sata šimtas
  sīta šalta
  soseti sausinti
  sukkha sausas
  suṇa, sunakha šuo
  supina sapnas
  sussati sausėti
  tadā tada
  tamas tamsa
  taṇhā troškimas
  tasiṇā troškulys
  tathā taip
  tato paraṃ po to
  tuccha tuščias
  tvaṃ tu
  vamati, vamana vemti, vemalas
  vinā be